• Đăng nhập dành cho nhà trường, học sinh và phụ huynh

CÁC QUY ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

***


1. Chính sách & Quy định chung:


  • Nhà trường và VNPT TT-Huế phải có hợp tác triển khai dịch vụ.
  • Phụ huynh, học sinh phải đăng ký sử dụng dịch vụ với Nhà trường.
  • VNPT TT-Huế thực hiện cung cấp dịch vụ

2. Quy định và hình thức thanh toán:

  • Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Chu kỳ thanh toán theo học kỳ hoặc năm học.

Thông tin hỗ trợ

  • Chat qua Yahoo Messenger:
  • Điện thoại: 054.3555555
  • Email: support@hue.vnn.vn